Bendrosios sutarties sąlygos Standartinė informacija Kainynas

Standartinė informacija apie vartojimo kreditą

Vartojimo kredito davėjo (toliau – Kredito unija) pavadinimas ir buveinės adresas
Vartojimo kredito davėjas
Adresas
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
Fakso numeris
Interneto svetainė
Kredito unija „Sostinės kreditas“ 
Pušų g. 10, LT-08120 Vilnius
(8 5) 240 9389,
info@manounija.lt ; info@manopaskola.lt
(8 5) 273 2841
www.manounija.lt ir www.manopaskola.lt
Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:
Kredito rūšis
Vartojimo kreditas
Vartojimo kredito suma
10000 EUR
Vartojimo kredito sutarties trukmė
60 mėn.
Bendra vartojimo kredito kaina:
Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos
12%

Unija Jums taiko palankesnes nei standartinės palūkanas už vartojimo kreditą. Palyginti standartinę ir palankesnę, t.y. Jums taikomą, palūkanų normą galite Specialiųjų sąlygų 8 ir 9 punktuose.

Jeigu laiku nemokate Unijai Įmokų, Unija standartinę palūkanų normą pradeda taikyti po vėlavimo mokėti pradžios einančios kitos Įmokos dieną, kaip nurodyta Įmokų grafike. Šiuo atveju Unija apie palūkanų normos pakeitimą informuoja Jus prieš 5 (penkias) darbo dienas iki standartinės palūkanų normos taikymo pradžios, pateikdama Jums naują Įmokų grafiką. Nuo Įmokų grafiko pateikimo Jums dienos, privalote mokėti už Kreditą standartines palūkanas bei Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka sumokėti delspinigius, nuostolius ir kitus mokesčius, priskaičiuotus Jums už vėluojamą mokėti Įmokas laikotarpį.
Pavyzdžiui:
Jei Jūsų kredito sutarties Specialiųjų sąlygų 9 punkte taikoma palūkanų norma –12 %, standartinė palūkanų norma -36 % (8 punktas), vėluojate mokėti įmoką 30 d., Unija, informavusi Jus prieš 5 darbo dienas, nuo kitos Įmokos pradeda taikyti standartinę palūkanų normą t.y. 36% ir pateikia Jums naują Įmokų grafiką.
Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu   BVKKMN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.
14,48%
Pavyzdžiui:
BVKKMN yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-245 “Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“. BVKKMN apskaičiuojama darant prielaidas, kad:
 • vartojimo kredito sutartis galios sutartyje nurodytą laikotarpį;
 • įsipareigojimai bus vykdomi sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais bei tvarka;

Kredito gavėjas įmokas moka į Kreditoriaus sąskaitą. Su įmokų mokėjimu susiję mokėjimo paslaugų teikėjo mokesčiai į BVKKMN neskaičiuojami.

Pavyzdžiui:
Jei sudaroma 10 000 EUR paskolos sutartis 60 mėn. terminui, tai taikant 12 % fiksuotą metinę palūkanų normą, sutarties sudarymo mokestį 1 % ir mėnesinį sutarties administravimo mokestį 5 EUR/mėn., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma 13 590,64 EUR, mėnesio įmoka būtų 226,80 EUR, BVKKMN-14,48 %
Mokesčiai
Mokesčių keitimo sąlygos
Nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos privalote mokėti Unijai Kainyne, kuris pateiktas www.manounija.lt arba www.manopaskola.lt ir Unijos buveinėje, nurodytus mokesčius.

Unija turi teisę vienašališkai keisti Kainyną, su sąlyga, kad pakeistas Kainynas yra paskelbiamas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki pakeistų mokesčių įsigaliojimo.
Jeigu nesutinkate su pakeistais mokesčiais, turite teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo mokesčių pakeitimo grąžinti Kreditą, sumokėti iki Kredito grąžinimo dienos sumokėtas palūkanas ir sumokėti kitus pagal Kredito sutartį iki mokesčių pakeitimo priskaičiuotus mokėjimus.
Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais  

Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą.
Pavėluoto mokėjimo atveju Jums teks mokėti Unijai delspinigius – tai yra Jūsų įsipareigojimų Unijai vykdymo užtikrinimo priemonė.
Vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigiai bus skaičiuojami, jeigu laiku neįvykdėte prievolės sumokėti Įmoką, Kredito sutarties sudarymo mokestį ar kitą mokestį, kuriam sumokėti yra nustatytas terminas, kai Unija suteikė Jums Kreditą ar pakeitė Kredito sąlygas, su sąlyga, kad Jūsų pareiga sumokėti tokius mokesčius bus įvykdyta vėliau.

Pavyzdžiui:
Jei Jūsų įmoka yra 20 EUR, vėluojate mokėti 3 d, Jums teks sumokėti 0,06 EUR nuostolių ir 0,03 EUR delspinigių (20,06 x 0,05 % x 3 d.=0,03 EUR)

Įmokų pavėluoto mokėjimo atvejais Jūs taip pat turėsite atlyginti Unijai nuostolius, t.y. Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka apskaičiuojamą sumą, kuria atlyginama Unijai už tai, kad toliau naudojatės laiku negrąžinta Kredito suma ar jos dalimi ir nemokate palūkanų.
Nuostoliai skaičiuojami už kiekvieną termino praleidimo dieną taikant bendrą kredito kainos dienos normą, kuri yra paskaičiuojama pagal bendrą kredito kainos metinę normą nurodytą konkrečioje kredito sutartyje.

Pavyzdžiui:
Jeigu Jūsų įmoka 30 EUR, standartinė palūkanų norma 36 %, vėluojate mokėti įmoką 3 d., tai Jums bus priskaičiuoti nuostoliai už 3 vėlavimo dienas 0,09 EUR - (30 x 36% /360 d.) x 3 d.=0,09 EUR
Kiti svarbūs aspektai:
Vartojimo kredito sutarties nutraukimas
Vartojimo kredito sutartis su Jumis gali būti nutraukta, jeigu yra šios sąlygos:
 • Bent viena Jūsų Įmoka pradelsta ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų ir iš viso vėluojama grąžinti kredito suma viršija 10 procentų visos Kredito sumos; arba ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės pavėlavote Įmoką ar jos dalį sumokėti Įmokų grafike nustatyta tvarka;
 • Jūs esate informuotas apie pradelstą įmoką;
 • Pradelstos Įmokos ar Įmokų nepadengėte per dvi savaites nuo papildomo Unijos rašytinio pranešimo įteikimo.
Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie mokumo patikrinimo duomenų bazėje rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.
Tokią informaciją galite gauti Unijos buveinėje arba kreipęsis į Uniją elektroniniu paštu info@manounija.lt arba info@manopaskola.lt
Papildoma informacija:
Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka
Jūs turėsite sumokėti Įmokas, kurių dydis ir periodiškumas nurodyti Vartojimo kredito sutarties priede – Įmokų grafike.

Jeigu prievolių mokėti pagal Vartojimo kredito sutartį įvykdymo terminai yra suėję, iš Jūsų gautos Įmokos paskirstomos taip: pirmiausiai apmokami mokėtini delspinigiai ir išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, po to apmokami Unijos apskaičiuoti nuostoliai, Kredito sutarties sudarymo ir mėnesinis sutarties aptarnavimo mokesčiai, kiti su Kredito sutarties sudarymu ir vykdymu susiję mokesčiai, mokėtinos Palūkanos ir Kredito dalis.

Įmokos apskaičiavimo pavyzdys:
Jeigu Jūsų vartojimo kredito suma yra 1000 EUR, palūkanos 12% ir kreditą imate 12 mėnesių laikotarpiui, Jūsų įmoka visą kredito laikotarpį bus vienoda – 98,33 EUR ((1000 EUR x 12%) + 1000))/ 12 mėn. + 5 EUR*. Skirsis tik kredito ir palūkanų proporcinės dalys įmokoje – kredito laikotarpio pradžioje didžiąją dalį įmokos sudarys palūkanos, o pabaigoje – grąžinamas kreditas.
*Mėnesinis sutarties administravimo mokestis įtraukiamas į kiekvieną įmoką.

Įmokos įskaitymo pavyzdys:
Jeigu Jūs mokėjimo atlikimo dieną esate skolingas Kredito unijai 75 EUR vartojimo kredito, 15 EUR palūkanų, po 5 EUR nuostolių ir delspinigių, ir sumokėjote Kredito unijai 60 EUR, iš Jūsų įmokėtos sumos įsiskolinimas bus dengiamas tokiu eiliškumu:
 • dengiami 5 EUR delspinigių;
 • dengiami 5 EUR nuostolių;
 • dengiami 15 EUR palūkanų;
 • dengiami 35 EUR vartojimo kredito.
Kadangi Jūsų įmokėta 60 EUR suma nepadengė viso įsiskolinimo, įskaičius įmoką, liekate skolingas 40 EUR vartojimo kredito.
Bendra suma, kurią Jūs turėsite sumokėti
Kredito sumos ir Kredito kainos suma
Išankstinis grąžinimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

Vartojimo kredito davėjas išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atveju turi teisę gauti kompensaciją.
Norėdami įgyvendinti šią teisę privalote raštu pateikti Kredito unijai prašymą sumažinti bendrą Kredito kainą.

Kompensacija apskaičiuojama kaip visų viešojo administravimo įstaigoms sumokėtų mokesčių, susijusių su kredito suteikimu vartojimo kredito gavėjui, suma. Vartojimo kredito davėjas gali reikalauti šios kompensacijos, kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį.
Būtina turėti vieną ar kelias banko sąskaitas tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos
Jei užklausą vartojimo kreditui gauti teiksite internetu, Jums būtina turėti sąskaitą viename iš Lietuvoje registruotų bankų.
Tam, kad Unija galėtų Jums išmokėti vartojimo kreditą, Jūs turėsite sudaryti einamosios sąskaitos sutartį, kaip nurodyta aukščiau.
 • AB "Mano bankas"
 • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
 • Tel. (8-5) 233 7711, (8-5) 240 9389
 • Mob. 8 698 10272
Facebook LinkedIn Youtube G+
© AB "Mano bankas" 1996-2019. Visos teisės saugomos.