Teisinė informacija

Bendrosios vartojimo kredito sutarties sąlygos
1. Sąvokos

Šiame skyriuje apibrėžtos sąvokos Sutarties tekste rašomos pirmosiomis didžiosiomis raidėmis, jeigu pagal kontekstą jų reikšmė nesiskiria nuo apibrėžtosios šiame skyriuje.

Kredito davėjas – AB „Mano bankas“, į. k. 112043081, buveinės adresas S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius.

Kredito gavėjas – asmuo arba asmenys, su kuriais Kredito davėjas sudarė šią Sutartį. Tuo atveju jeigu Sutartį pasirašo keli Kredito gavėjai, Kredito gavėjai už prievoles pagal šią Sutartį atsako solidariai, t. y. Kredito davėjas turi teisę reikalauti, jog prievoles įvykdytų tiek visi Kredito gavėjai kartu, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek jas visas, tiek jų dalį.

Šalys – Kredito davėjas ir Kredito gavėjas.

Sutartis – ši vartojimo kredito sutartis, sudaryta tarp Kredito davėjo ir Kredito gavėjo, kurią sudaro pagrindinės ir bendrosios vartojimo kredito sutarties sąlygos, Įmokų grafikas, taip pat visi kiti vartojimo kredito sutarties priedai ir pakeitimai. Šalys, siekdamos įgyvendinti Sutartį, taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, paslaugų ir operacijų įkainiais (toliau – kainynas), kurie  skelbiami internete www.manopaskola.lt, www.mano.bank.

Bendra vartojimo kredito suma –  kredito suma, kuria Kredito gavėjas faktiškai gali naudotis pagal šią Sutartį.

Įmoka – per Įmokų  grafike nustatytą periodą sumokama ir Įmokų  grafike nurodyta Vartojimo kredito dalis, palūkanos, Mėnesinio sutarties administravimo mokesčio dalis, Sutarties sudarymo mokesčio dalis, jeigu Sutarties sudarymo mokestis pagal Sutartį turi būti mokamas dalimis.

Sutarties sudarymo mokestis – Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodytas Kredito gavėjo mokamas vienkartinis mokestis (jeigu taikomas), kurį Kredito gavėjas privalo sumokėti Kredito davėjui už Sutartį sudarančių dokumentų parengimą. Šis mokestis sumokamas iki Kredito išmokėjimo arba jo sumokėjimas atidedamas. Jei šio mokesčio mokėjimas Sutarties sudarymo metu atidedamas, Kredito gavėjas sumoka šį mokestį Įmokų  grafike nustatytomis dalimis ir terminais.

Palūkanos – už naudojimąsi Bendra vartojimo kredito suma Kredito gavėjo Kredito davėjui mokamas atlyginimas, skaičiuojamas nuo negrąžintos Bendros vartojimo kredito sumos likučio. Palūkanos skaičiuojamos iki faktinio Bendros vartojimo kredito sumos grąžinimo dienos, laikant, kad mėnuo turi faktinį dienų skaičių, o metai – 360 dienų. Metinė Palūkanų norma nurodyta Sutarties pagrindinėse sąlygose, o jų mokėjimo tvarka nustatyta Įmokų grafike.

Mėnesinis sutarties administravimo mokestis – Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodytas mokestis (jeigu taikomas), kurį Kredito gavėjas kas mėnesį privalo mokėti Kredito davėjui už Sutarties administravimą.

Bendra vartojimo kredito kaina – visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius mokesčius ir bet kuriuos kitus su vartojimo kredito sutartimi susijusius mokesčius, kuriuos kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi kredito davėjui. Į bendrą vartojimo kredito kainą taip pat įskaičiuojami sąskaitos, kurioje registruojamos mokėjimo operacijos ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimas, administravimo mokesčiai, nebent sąskaitos administravimo mokesčiai nurodyti kitoje su sudarytoje sutartyje; kitos su mokėjimo operacijomis susijusios išlaidos; su vartojimo kredito sutartimi susijusių papildomų paslaugų išlaidos, pavyzdžiui, draudimo įmokos, jeigu privaloma sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis.

Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – bendra visų Kredito gavėjo pagal Sutartį mokėtinų Įmokų suma.

Kredito aptarnavimo sąskaita – mokėjimo (einamoji) sąskaita, atidaryta pas Kredito davėją, į kurią Kredito gavėjas atlieka mokėjimus, skirtus Sutarties aptarnavimui. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas neturi atsidaręs mokėjimo sąskaitos pas Kredito davėją, Kredito gavėjui sudarant šią Sutartį be atskiro Kredito gavėjo prašymo atidaroma  mokėjimo sąskaita, skirta įmokų pagal Sutartį aptarnavimui. Jei yra keli Kredito gavėjai, mokėjimo (einamoji) sąskaita atidaroma vieno iš Kredito gavėjų vardu.

Vartojimo kredito tarpininkas – Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodyta siuntų, prekybos ar paslaugų įmonė, nustatanti Kredito gavėjo tapatybę, vykdanti Sutarties dokumentų perdavimą tarp Kredito davėjo ir Kredito gavėjo, ir tarpininkavimo funkcijas atliekanti, kaip papildomas funkcijas.

2. Mokėjimo sąlygos

2.1. Kredito gavėjas Sutarties Įmokų grafike nurodyta tvarka ir terminais įsipareigoja Kredito davėjui grąžinti Bendrą vartojimo kredito sumą, sumokėti Sutarties sudarymo mokestį, mokėti Palūkanas nuo Bendros vartojimo kredito sumos, taip pat mokėti Mėnesinį sutarties administravimo mokestį visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį. Už tinkamą piniginių prievolių įvykdymą Kredito gavėjas atsako ir tais atvejais, kai mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami naudojantis periodinio pervedimo mokėjimo paslauga. Kredito gavėjas šios Sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę nemokamai gauti mokėjimų pagal šią Sutartį grafiką.

2.2. Visus mokėjimus, atliekamus šios Sutarties pagrindu, Kredito gavėjas privalo sumokėti į Kredito aptarnavimo sąskaitą, nurodytą pagrindinėje Sutarties dalyje. Mokėjimo pavedimo informacijoje yra privaloma nurodyti Sutarties numerį. Visas sumas, mokėtinas pagal šią Sutartį, Kredito gavėjas nuo Kredito aptarnavimo sąskaitos nurašo be atskiro Kredito gavėjo nurodymo.

2.3. Visi mokėjimai, gauti vykdant šią Sutartį, paskirstomi šia tvarka: pirmąja eile – dengiamos išlaidos, susijusios su pradelstų mokėjimų išieškojimu, sutarties sudarymo, keitimo mokestis ir kiti mokesčiai pagal šią sutartį; antrąja eile – mokėjimo dienai susikaupę delspinigiai; trečiąja eile – mokėjimo atlikimo dienai susikaupusi Mėnesinio Sutarties administravimo mokesčio suma; ketvirtąją eile – mokėjimo atlikimo dienai susikaupusios palūkanos; penktąja  eile – mokėtina Bendra vartojimo kredito

2.4. Jei Kredito gavėjas, įvykdydamas visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, sumoka daugiau nei privalėjo, permokėta suma lieka Kredito aptarnavimo sąskaitoje ir grąžinama Kredito gavėjui pagal jo atskirą prašymą.

2.5. Įmokų Išankstinis Vartojimo kredito grąžinimas vykdomas be atskiro Kredito gavėjo prašymo šios Sutarties 4 dalyje nustatyta tvarka.

3. Apsisprendimo laikotarpis, sutarties atsisakymas

3.1. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Sutarties per 2 kalendorines dienas nuo lėšų pagal sudarytą Sutartį išmokėjimo dienos. Ne vėliau, kaip iki šio laikotarpio pabaigos, Kredito gavėjas privalo Kredito davėjui grąžinti Kredito gavėjui išmokėtą vartojimo kredito sumą be jokių palūkanų, kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

3.2. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties. Kredito gavėjas, norėdamas atsisakyti Sutarties privalo ne vėliau, kaip per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba faktinio Sutarties gavimo dienos, jeigu Sutartis Kredito gavėjui pateikiama po Sutarties sudarymo momento, išsiųsti Kredito davėjui rašytinį pranešimą apie Sutarties atsisakymą ir (i) ne vėliau, kaip per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo dienos grąžinti Kredito davėjui Bendrą vartojimo kredito sumą, taip pat (ii)  sumokėti visas iki faktinio Bendros vartojimo kredito sumos grąžinimo dienos susikaupusias mokėtinas Palūkanas. Jei Kredito gavėjas nesilaiko šiame Sutarties punkte nurodytos Sutarties atsisakymo tvarkos, terminų ir privalomų sąlygų, laikoma, kad Sutarties nebuvo atsisakyta.

4. Išankstinis grąžinimas

4.1. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Tai padaręs, jis turi teisę į bendros Sutarties kainos sumažinimą, kurią sudaro likusio Sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo vartojimo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos, Sutarties administravimo mokestis ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties galiojimo trukme.

4.2. Preziumuojama, kad Kredito gavėjas pasinaudojo teise anksčiau laiko įvykdyti visus arba dalį įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jeigu Kredito davėjas atlieka mokėjimą pagal Sutartį, į tranzitinę AB „Mano bankas“ sąskaitą nurodytą vartojimo kredito sutarties Pagrindinėse sąlygose.

4.3. Kredito gavėjui pasinaudojus teise anksčiau laiko įvykdyti visus arba dalį įsipareigojimų pagal šią Sutartį, Kredito gavėjas apie visų arba dalies įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą informuojamas raštu pateikiant pranešimą apie dalies įsipareigojimų pagal Sutartį pasibaigimą ir naują mokėjimo grafiką, arba pranešimą apie visišką įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą, jeigu anksčiau termino įvykdomi visi Kredito gavėjo įsipareigojimai pagal šią Sutartį.

5. Sutarties nutraukimas

5.1. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį prieš terminą dėl esminio šios Sutarties pažeidimo. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu yra laikoma:

5.1.1. melagingos informacijos ar dokumentų pateikimas Kredito davėjui, siekiant suklaidinti Kredito davėją dėl Kredito gavėjo mokumo, asmens ar kitų aplinkybių, kurios yra laikomos esminėmis vertinant Kredito gavėjo galimybę sudaryti šią Sutartį;

5.1.2. Esminis įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymas. Preziumuojama, kad esminis įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymas yra tada, kai Kredito gavėjas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų po rašytinio pranešimo apie Sutarties sąlygų nevykdymą išsiuntimo momento yra pradelsęs sumokėti daugiau kaip 10 proc. negrąžintos Vartojimo kredito sumos arba ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės nevykdo su piniginių prievolių vykdymu susijusių įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

5.2. Kredito davėjas apie Sutarties nutraukimą 5.1.2 punkte numatytu atveju įsipareigoja pranešti Kredito gavėjui raštu iš anksto, likus ne mažiau nei keturiolikai (14) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo momento.

5.3. Paaiškėjus šios Sutarties 5.1.1 punkte numatytoms aplinkybėms, ši Sutartis nutraukiama nedelsiant, be atskiro Kredito gavėjo įspėjimo apie būsimą Sutarties nutraukimą.

5.4. Nutraukus Sutartį prieš terminą, Kredito gavėjas privalo nedelsiant grąžinti visą negrąžintą Bendrą vartojimo kredito sumą, negrąžintą Sutarties sudarymo mokestį, sumokėti paskaičiuotas Palūkanas iki Sutarties nutraukimo, Mėnesinį sutarties administravimo mokestį, delspinigius ir kitas mokėtinas sumas pagal Sutartį.

6. Mokėjimų nevykdymo pasekmės

6.1. Sutartinių įsipareigojimų pavėluoto mokėjimo atvejais Kredito gavėjas nuo pradelstos sumokėti Įmokų sumos privalo mokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki faktinio pradelstų prievolių įvykdymo momento, bet ne ilgiau, kaip už 180 dienų laikotarpį.

6.2. Kredito gavėjo delspinigių sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

6.3. Kredito gavėjui tinkamai ir laiku nevykdant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Kredito davėjas turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo bendroves ir/ar teismą dėl skolos priteisimo ir išieškojimo priverstinio vykdymo proceso būdu. Kredito gavėjas įsipareigoja padengti Kredito davėjo išlaidas, susijusias su skolos ir nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (pvz. naudojantis skolų išieškojimo bendrovių, teisininkų (advokatų ar jų padėjėjų), konsultantų, patarėjų, turto vertintojų paslaugomis).

6.4. Skolos priteisimo/priverstinio išieškojimo atveju papildomai nuo priteistos skolos sumos skaičiuojamos pagrindinės sutarties sąlygose nustatyto dydžio procesinės palūkanos.

6.5. Kredito gavėjui tinkamai ir laiku nevykdant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Kredito davėjas, įgyvendindamas Europos Parlamento ir Tarybos patvirtinto Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus, turi teisę su Sutarties pažeidimu susijusią informaciją (pvz., skolos dydis, pradelstų dienų skaičius ir kt.), taip pat Kredito gavėjo asmens kodą, vardą, pavardę įsiskolinimo valdymo tikslais perduoti teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz., duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas). Šis duomenų perdavimas Kredito gavėjui gali turėti neigiamų pasekmių – duomenų apie Kredito gavėjo įsiskolinimą atskleidimas gali apsunkinti Kredito gavėjo galimybes ateityje gauti kreditą ar sudaryti kitokį finansinį susitarimą, nes informacija apie įsiskolinimo faktą duomenų bazėse gali būti prieinama dar dešimt (10) metų po įsiskolinimo padengimo.

7. Kredito gavėjo įsipareigojimai

7.1. Kredito gavėjas privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie Kredito gavėjo tapatybę, šeimos sudėtį, apie savo ir savo šeimos finansinę būklę, gaunamas ir ateityje planuojamas gauti pajamas, esamus ir būsimus įsipareigojimus, kitą prašomą informaciją, būtiną Kredito gavėjo tapatybei patikrinti ir kreditingumui įvertinti.

7.2. Jei Kredito gavėjas yra susituokęs, Kredito gavėjas įsipareigoja tinkamai informuoti sutuoktinį apie ketinimą sudaryti šią Sutartį, pateikti visus Kredito davėjo prašomus duomenis, būtinus Kredito gavėjo sutuoktinio tapatybei nustatyti ir mokumui patikrinti, taip pat pateikti sutuoktinio sutikimą sudaryti šią Sutartį.

7.3. Kredito gavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku mokėti Įmokas bei įvykdyti visus kitus Sutartyje numatytus Kredito gavėjo įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių (jei taikoma) pateikimą teisės aktų numatyta tvarka.

7.4. Kredito gavėjas įsipareigoja po Sutarties sudarymo momento be Kredito davėjo sutikimo neprisiimti jokių reikšmingų finansinių įsipareigojimų, turinčių ar galinčių turėti neigiamos įtakos įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

7.5. Kredito gavėjas patvirtina, kad sudarant šią Sutartį Kredito gavėjo pateikta kontaktinė informacija (el. pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai) priklauso Kredito gavėjui arba yra faktiškai naudojami Kredito gavėjo, yra teisinga ir išsami. Kredito gavėjas per 2 (dvi) darbo dienas privalo raštu informuoti Kredito davėją apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis: telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, taip pat apie vardo, pavardės, asmens kodo pasikeitimus, kitus duomenų pasikeitimus. Pažeidus šią pareigą Kredito gavėjas prisiima riziką, kad negaus Kredito davėjo siunčiamų pranešimų, įspėjimų, kitų dokumentų, o Kredito davėjas bus laikomas tinkamai pranešęs, informavęs ar įspėjęs Kredito gavėją.

7.6. Kredito gavėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo, raštu pranešti Kredito davėjui apie bet kokias aplinkybes, dėl kurių Kredito gavėjui kyla rizika tinkamai neįvykdyti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant: aplinkybes, susijusias su pajamų šaltinio praradimu, papildomų finansinių įsipareigojimų atsiradimu, kitas aplinkybes, dėl kurių Kredito gavėjas negalės laiku ir/ar tinkamai vykdyti šios Sutarties.

8. Sutarties galiojimas ir pakeitimas

8.1. Šalių pasirašyta Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodytos sudarymo datos. Sutartis taip pat bus laikoma sudaryta nuo Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodytos sudarymo datos, kai Kredito gavėjas ir Kredito davėjas pasirašo Sutartį. Kredito gavėjas sutartį gali pasirašyti paprastu parašu arba elektroniniu mobiliuoju parašu, jei Sutartis sudaroma elektroninio ryšio priemonėmis.

9. Kredito gavėjo interesų apsauga

9.1. Kredito davėjas yra Kredito gavėjo (ir/ar jo atstovų) asmens duomenų valdytojas. Kredito gavėjo (ir/ar jo atstovų) asmens duomenis Kredito davėjas tvarko vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis, kitais taikytinais teisės aktais bei Kredito davėjo patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, su kuriomis galima susipažinti Kredito davėjo klientų aptarnavimo padaliniuose ir interneto tinklapyje adresu https://mano.bank/privatumo-politika

9.2. Sudarydamas šią Sutartį Kredito gavėjas (ir/ar jo atstovas) patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Kredito davėjo patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

9.3. Kredito gavėjas yra informuotas, kad Kredito davėjas gali Kredito gavėjui el. paštu siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus, kuriuose pateikiama Kredito gavėjui aktuali informacija apie kitas (susijusias) Kredito davėjo teikiamas paslaugas. Kredito gavėjas gali bet kada (iš anksto arba bet kada vėliau) atsisakyti šių pranešimų siuntimo paspausdamas atitinkamą mygtuką gautame tiesioginės rinkodaros pranešime arba apie tai informavęs Kredito davėją raštu (pavyzdžiui, el. paštu).

9.4. Kredito gavėjas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Kredito davėją, Lietuvos banką ar į teismą dėl jo pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo.

9.5. Kredito gavėjas manydamas, kad Bankas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką pirmiausia turi per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, raštu kreiptis į Kredito davėją ir nurodyti savo reikalavimą bei ginčo aplinkybes. Kredito davėjas Kredito gavėjo kreipimąsi išnagrinėja ir į jį atsako ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Šiame punkte nurodytus kreipimusis Kredito davėjas nagrinėja nemokamai. Jeigu Kredito davėjo atsakymas Kredito gavėjo netenkina arba jeigu jam laiku nebuvo atsakyta, Kredito gavėjas per 1 (vienerius) metus nuo kreipimosi į Kredito davėją dienos turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo sprendimo ne teisme įstatymų nustatyta tvarka. Kredito gavėjo kreipimasis į Lietuvos banką neatima iš jo teisės kreiptis į teismą.

9.6. Kredito davėjo veiklą prižiūri ir nagrinėja ginčus kylančius iš šios Sutarties Lietuvos bankas, kurio adresas Žirmūnų g. 151, LT-01121 Vilnius, elektroninio pašto adresas: [email protected], tinklalapis internete: www.lb.ltDaugiau apie Kredito gavėjo teisių gynybą informacijos pateikiama internete https://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties, su visais jos priedais, pasirašymo dienos. Sutartis galioja tol, kol Kredito gavėjas įvykdo visas savo prievoles Kredito davėjui pagal Sutartį. Sutarties pasirašytas 1 egzempliorius paliekamas Kredito davėjui, o kitų egzempliorių surašoma tiek, kiek yra Kredito gavėjų. Kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią. Šalys pasirašo ant kiekvieno Sutarties lapo.

10.2. Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad Kredito davėjo pranešimai išsiųsti Kredito gavėjui elektroniniu paštu ar SMS žinute mobiliojo telefono numeriu, kurie yra Kredito gavėjo pateikti Sutarties pagrindinėse sąlygose, prilyginami rašytinės formos pranešimams:

10.2.1. gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 24 (dvidešimt keturios) valandos;

10.2.2. gautas pranešimas SMS žinute laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 12 (dvylika) valandų;

10.2.3. gautas pranešimas registruotu laišku laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos.

10.3. Sutartyje numatyta Kredito davėjo prievolė dėl bet kokių pranešimų, dokumentų, informacijos Kredito gavėjui pateikimo bus laikoma tinkamai įvykdyta, jei Sutartyje numatytą pranešimą, dokumentus, informaciją Kredito davėjas pateiks tik vienam iš Kredito gavėjų (kai yra keli Kredito gavėjai), o atitinkamą pranešimą gavęs Kredito gavėjas įsipareigoja tinkamai pranešti apie tai kitam Kredito gavėjui ir sudaryti jam sąlygas susipažinti su gautos korespondencijos turiniu.

10.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik šalims papildomai raštiškai susitarus, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus, kai Sutarties sąlygas nustato ar keičia Kredito davėjas vienašališkai. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai, be jokio išankstinio Kredito gavėjo informavimo ir/ar sutikimo, keisti Sutarties Bendrąsias sąlygas.

10.5. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas perleistų savo reikalavimo teises į Kredito gavėją pagal Sutartį ir užtikrinimo priemonių sutartis tretiesiems asmenims be atskiro išankstinio Kredito gavėjo sutikimo. Apie teisių ir/ar pareigų perleidimą Kredito gavėjas informuojamas raštu. Kredito gavėjas be Kredito davėjo raštiško leidimo neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų ir teisių pagal Sutartį tretiesiems asmenims.

10.6. Jeigu Sutartis yra surašyta lietuvių ir užsienio kalbomis, esant neatitikimams tarp Sutarties tekstų skirtingomis kalbomis ar kilus nesutarimams dėl Sutarties tekstų skirtingomis kalbomis supratimo, vadovaujamasi Sutarties tekstu lietuvių kalba.

10.7. Kredito gavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant prievoles, kylančias iš Sutarties, Kredito davėjas gali imtis priverstinių skolos išieškojimo veiksmų.

10.8. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai tarp Šalių vykdant Sutartį sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme Vilniaus mieste.

Einamosios banko sąskaitos sutartis

Akcinė bendrovė „Mano Bankas“, kodas 112043081, buveinė S. Moniuškos g. 27, Vilnius (toliau – Bankas), ir Banko klientas (toliau – Klientas), sudarė šią einamosios sąskaitos sutartį (toliau – Sutartis)

1. Bankas įsipareigoja

1.1. Atidaryti neterminuotam laikui Klientui einamąją sąskaitą (toliau – Sąskaita).
1.2. Šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais vykdyti Kliento nurodymus dėl Sąskaitoje esančių lėšų, atlikti kitas Bankui leidžiamas mokėjimo operacijas, už kurias taikomi Banko patvirtinti ir viešai prieinami (Banko puslapyje adresu www.manobankas.lt ir Banko klientų aptarnavimo padaliniuose) Banko paslaugų ir operacijų įkainiai. Bankas savo paslaugų ir operacijų įkainius turi teisę pakeisti vienašališkai Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka.
1.3. Išmokėti arba pervesti lėšas Kliento nurodymu laikantis Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatytų mokėjimo paslaugų suteikimo terminų.
1.4. Klientui pageidaujant, ne vėliau nei per 5 darbo dienas pateikti Sąskaitos išrašą Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka.
1.5. Saugoti Kliento Sąskaitos ir operacijų paslaptį. Informacija apie Sąskaitą ir su ja susijusias operacijas kitiems asmenims suteikiama tik Klientui sutikus. Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose numatytais atvejais informacija apie Sąskaitą ir joje vykdomas operacijas teikiama be Kliento sutikimo.
1.6. Mokėti už pinigų likutį Sąskaitoje Banko patvirtintą metinių palūkanų normą, kuri galioja atitinkamą dieną, jei Šalys susitarė dėl palūkanų mokėjimo Sutarties Specialiojoje dalyje. Jei Sąskaitoje lėšų yra mažiau, nei Banko nustatytas minimalus sąskaitos likutis, palūkanos nėra mokamos. Palūkanos skaičiuojamos už faktinę einamojoje sąskaitoje esančią sumą pagal faktinį dienų skaičių, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – kalendorinis dienų skaičius. Priskaičiuotos palūkanos išmokamos kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje į Kliento Sąskaitą. Jei Klientas iš Sąskaitos atsiima visas lėšas arba nutraukia šią Sutartį, palūkanos išmokamos lėšų atsiėmimo arba Sutarties nutraukimo dieną. Neišmokėtų palūkanų suma lėšų likutis Sąskaitoje nėra didinamas. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti minimalų Sąskaitos likučio, už kurį mokamos palūkanos dydį ir minimalią Sąskaitos vienkartinio papildymo sumą Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka
1.7. Užtikrinti tvarkomų asmens duomenų apsaugą ir tvarkyti asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Klientas

2.1. Įsipareigoja vykdyti mokėjimo operacijas pagal Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, Lietuvos banko patvirtintas taisykles ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
2.2. Turi teisę Sąskaitą papildyti ne mažesne kaip šios Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta minimali vienkartinio Sąskaitos papildymo suma, taip pat atsiimti visas lėšas, esančias Sąskaitoje arba jų dalį. Pinigus į Sąskaitą gali įmokėti pavedimu arba grynaisiais pinigais, taip pat pinigus į Sąskaitą gali mokėti bet kuris kitas juridinis ar fizinis asmuo.
2.3. Įsipareigoja apmokėti už Banko suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas pagal Banko nustatytus paslaugų ir operacijų įkainius.
2.4. Patvirtina, kad yra susipažinęs su šios Sutarties pasirašymo dieną galiojančiais Banko paslaugų ir operacijų įkainiais, kurie skelbiami Banko puslapyje adresu www.manobankas.lt bei Banko klientų aptarnavimo padaliniuose.
2.5. Patvirtina, kad yra susipažinęs su Indėlių draudimo sąlygomis.
2.6. Norėdamas atsiimti Sąskaitoje esančias lėšas grynais pinigais įsipareigoja informuoti Banką raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas.
2.7. Pateikia nurodymus dėl mokėjimų ar kitų operacijų atlikimo atvykęs į Banką ir pasirašęs Banko nustatytos formos prašymą/nurodymą dėl mokėjimo ar kitos piniginės operacijos atlikimo, taip pat naudodamasis Banko elektroninių paslaugų internetu sistema, jeigu yra sudaręs elektroninių paslaugų teikimo sutartį.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Kliento asmens duomenis Bankas tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau Reglamentas), LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais taikytinais teisės aktais bei Banko patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
3.2. Klientas yra informuotas, kad Bankas tvarko Kliento asmens duomenis, nurodytus Sutartyje ir/ar su paslaugų sutarties sudarymu susijusiuose Banko gautuose dokumentuose, įskaitant bet neapsiribojant Kliento vardu, pavarde, asmens kodu, gyvenamuoju adresu, elektroninio pašto adresu bei kitais Kliento identifikaciniais duomenimis, Kliento finansiniais duomenimis, darboviete, Kliento mokumu ir t.t.
3.3. Kliento asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais Sutarties sudarymo, vykdymo, Banko teisėtų interesų bei pareigos vykdyti teisės aktuose numatytus reikalavimus tikslais ir pagrindais.
3.4. Klientas yra informuotas apie Banko teisę Kliento asmens duomenis teikti kitiems asmenims, kai tai būtina Banko paslaugų teikimui, Banko teisėtų interesų užtikrinimui bei teisės aktuose numatytiems reikalavimams įgyvendinti.
3.5. Klientas patvirtina, kad Banko veiksmai, kuriais Bankas perduoda informaciją kitiems asmenims pagal šios Sutarties 3.4 punktą nebus laikomi Banko, Kliento paslapties atskleidimu, teisės aktų nesilaikymu ar Banko konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimu.
3.6. Kliento asmens duomenys yra saugomi Banko nustatytą laiką, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami.
3.7. Klientas yra informuotas kad jis turi tokias teises:
3.7.1. teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą ir teisę susipažinti su Banko tvarkomais jo asmens duomenimis;
3.7.2. teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
3.7.3. teisę reikalauti, kad Bankas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su Klientu susijusius asmens duomenis, jeigu nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba tvarkomi, išskyrus Reglamente nurodytus atvejus;
3.7.4. teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą Reglamento nustatytais atvejais bei tvarka;
3.7.5. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bankas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
3.7.6. teisę reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Klientui patogia forma. Kliento prašymas perkelti asmens duomenis įgyvendinamas tik automatinėmis priemonėmis tvarkomų asmens duomenų, tvarkomų sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu. Bankas turi teisę atsisakyti įgyvendinti Kliento teisę į duomenų perkeliamumą, jei toks prašymas negali būti įgyvendinamas Banko dėl techninių resursų nepakankamumo;
3.7.7. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą duotą Bankui tvarkyti asmens duomenis, jei asmens duomenų tvarkymas vykdomas sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;
3.7.8. teisę reikalauti, kad Klientui nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas, įskaitant profiliavimą, dėl kurio Klientui kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį;
3.7.9. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – jeigu mano, kad Banko veiksmai ar neveikimas pažeidžia Kliento teises ar teisės aktų reikalavimus.
3.8. Klientas, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises turi raštu kreiptis į Banką Banko buveinės adresu arba el. paštu, nurodytu šioje Sutartyje.
3.9. Šioje Sutartyje neaptartas asmens duomenų tvarkymo taisykles nustato Banko patvirtintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, kurias galima rasti Banko klientų aptarnavimo padaliniuose ir Banko interneto tinklapyje adresu https://www.manobankas.lt/naudinga/asmens-duomenu-apsauga.

4. Kitos sąlygos

4.1. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka.
4.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
4.3. Sutartis galioja neterminuotai, kol nėra nutraukiama.
4.4. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka.
4.5. Sąskaita gali būti uždaryta Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose numatytais atvejais ir tvarka.
4.6. Sutartis sudaryta dviem vienodais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

Skundų nagrinėjimo tvarka

Parsisiųsti skundo formą>

AB „Mano bankas“ tikslas – teikti klientams aukščiausios kokybės paslaugas. Iškilus klausimams dėl teikiamų paslaugų, pirmiausia galite kreiptis į savo kontaktinį asmenį banke. Nepavykus situacijos išspręsti, skundą galite pateikti šioje tvarkoje nustatytu būdu. Gavę kliento pateiktą informaciją, ją įvertiname ir ieškome geriausio būdo susidariusiai situacijai išspręsti.

1. Kokia forma reikėtų pateikti skundą?

Klientas turi teisę teikti Bankui skundus dėl Banko veiksmų, kuriais Bankas galėjo pažeisti įstatymų, sutarčių reikalavimus ir/ar Kliento teisėtus interesus. Klientų skundus Bankas nagrinėja neatlygintinai.

Siekdami surinkti visą reikalingą informaciją, kuri leistų sklandžiai išnagrinėti skundą, ją prašome pateikti raštu – kaip fizinį laišką arba el. paštu [email protected].

2. Ką turite daryti norėdami pateikti skundą?

Į Banką galite kreiptis vienu iš nurodytų būdų:

1. susisiekti su banko darbuotoju telefonu +370 5 2409389, +370 615 53694;

2. išsiųsti el. laišką [email protected];

3. išsiųsti laišką paštu, adresu: S. Moniuškos g. 27, LT-08115, Vilnius, Lietuva;

4. užpildyti skundo formą Banko padalinyje.

3. Kokią informaciją turėtumėte pateikti, kad tinkamai išnagrinėtume užklausą?

1. Savo ar savo atstovo vardą, pavardę, asmens kodą / įmonės pavadinimą, registracijos kodą, jei pareiškėjas yra juridinis asmuo.

2. Savo korespondencijos adresą / įmonės korespondencijos adresą, jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, ir kontaktinį telefono numerį.

3. Skundo pateikimo datą ir vietą.

4. Skundo esmę: Jūsų galimai pažeistas teises ir (arba) interesus, kokiu būdu Bankas pažeidė Jūsų teises ir (arba) interesus, faktines ginčo aplinkybes, savo reikalavimą Bankui.

5. Informaciją, kokiu būdu norėtumėte gauti atsakymą iš Banko.

6. Savo ar savo atstovo parašą ant skundo (jei skundas pateikiamas popierine forma).

7. Priedus prie skundo, susijusius su skundo esme, dokumentus, įrodančius atstovavimą, ir kt.

4. Per kiek laiko paprastai pateikiame atsakymą į skundą?

Bankas skundus nagrinėja laikydamasis toliau nurodytų terminų:

 • Vartotojų skundus – per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos su tam tikromis išimtimis (pvz., kai kompetentinga valstybės institucija, persiuntusi skundą Bankui, nustato kitą skundo išnagrinėjimo datą, ir kt.).
 • Mokėjimo paslaugų vartotojų skundus – per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo su tam tikromis išimtimis (pvz., kai kompetentinga valstybės institucija, persiuntusi skundą, nustato kitą skundo išnagrinėjimo datą arba kai dėl objektyvių priežasčių (pvz., skundo sudėtingumo ir kt.) Bankas negali galutinio atsakymo pateikti per 15 darbo dienų, Bankas išsiunčia negalutinį atsakymą ir nurodo atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio atsiųs galutinį atsakymą). Galutinio atsakymo pateikimo terminas turi neviršyti 35 darbo dienų nuo skundo gavimo datos.
 • Kiti skundai – maksimalus skundo išnagrinėjimo terminas yra 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo momento su tam tikromis išimtimis (pvz., dėl skundo sudėtingumo). Galutinio atsakymo pateikimo pareiškėjui terminas negali būti ilgesnis nei 45 kalendorinės dienos nuo skundo gavimo datos. Tačiau, jei skundas nesusijęs su kredito sutartimi, bankas privalo galutinį atsakymą pareiškėjui pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo.

Bankas vartotoju laiko fizinį asmenį, siekiantį sudaryti arba sudariusį sutartį su Banku asmeniniais, šeimos ar namų ūkio tikslais ir veikiantį tikslais, peržengiančiais jo / jos verslo ar profesijos ribas.

5. Ką turėtumėte daryti, jei atsakymas jūsų netenkina?

Jei manote, jog Bankas pažeidė finansų rinką reglamentuojančių teisės aktus, jis turi teisę pateikti Lietuvos Bankui skundą apie galimus finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Daugiau informacijos apie ginčo nagrinėjimo tvarką galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju#ex-1-4

Jei esate vartotojas, turite teisę dėl ginčo su Banku nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos Banką, kuris yra alternatyvi ginčų sprendimo tarp finansinių paslaugų teikėjų ir vartotojų institucija, laikydamasis žemiau nurodytų terminų ir tvarkos:

 • prieš kreipdamasis į Lietuvos Banką dėl ginčo nagrinėjimo, Klientas privalo kreiptis į Banką, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Į Banką privalote kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo galimą teisių pažeidimą;
 • tuo atveju, jeigu Banko atsakymas netenkina arba negavote Banko atsakymo, turite teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo per 1 metus po kreipimosi į Banką. Praleidus šį terminą, netenkate teisės kreiptis į Lietuvos banką dėl to paties ginčo;
 • Į Lietuvos Banką dėl ginčo su Banku nagrinėjimo galite kreiptis:
  • per elektroninę ginčų sprendimo priemonę „Elektroniniai valdžios vartai“;
  • užpildant Vartotojų paraiškos formą, kurią galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje, ir siunčiant ją Lietuvos banko priežiūros tarnybai adresu Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu [email protected];
  • užpildant laisvos formos prašymą ir išsiunčiant jį Lietuvos banko priežiūros tarnybai adresu Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu [email protected].
Standartinė vartojimo kredito informacija
1. Vartojimo kredito davėjo (toliau – Bankas)

AB „Mano bankas“

S. Moniuškos g. 27, Vilnius

+370 5 240 9389, +370 5 273 2841

[email protected], [email protected]

www.manobankas.lt, www.manopaskola.lt

2. Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas

Kredito rūšis – vartojimo kreditas.

Bendra vartojimo kredito suma – 3 000,00 EUR (žr. Vartojimo kredito sutarties Pagrindinių sąlygų 4 punktą).

Lėšų išmokėjimo sąlygos – kredito lėšos išmokamos į kredito gavėjo sąskaitą, nurodytą Sutartyje, per 2 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, jei yra įvykdytos vartojimo kredito sutartyje numatytos sąlygos.

Vartojimo kredito sutarties trukmė – 60 mėn. (žr. Vartojimo kredito sutarties Pagrindinių sąlygų 5 punktą)

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka – turėsite sumokėti Įmokas, kurių dydis ir periodiškumas nurodyti Vartojimo kredito sutarties priede – Įmokų grafike.

Jeigu prievolių mokėti pagal Vartojimo kredito sutartį įvykdymo terminai yra suėję, iš gautos Įmokos paskirstomos taip: pirmąja eile dengiamos išlaidos, susijusios su pradelstų mokėjimų išieškojimu, Sutarties sudarymo, keitimo mokestis ir kiti mokėtini mokesčiai pagal Sutartį ; antrąja eile – mokėjimo dienai susikaupę delspinigiai; trečiąja eile – mokėjimo atlikimo dienai susikaupusi Mėnesinio sutarties administravimo mokesčio suma; ketvirtąją eile –  mokėjimo atlikimo dienai susikaupusios palūkanos; penktąja  eile – mokėtina Bendra vartojimo kredito suma;

Įmokos apskaičiavimo pavyzdys:

Jeigu vartojimo kredito suma yra 1000 EUR, palūkanos 12% ir kreditą imate 12 mėnesių laikotarpiui, įmoka visą kredito laikotarpį bus vienoda – 98,33 EUR ((1000 EUR x 12%) + 1000))/ 12 mėn. + 5 EUR*. Skirsis tik kredito ir palūkanų proporcinės dalys įmokoje – kredito laikotarpio pradžioje didžiąją dalį įmokos sudarys palūkanos, o pabaigoje – grąžinamas kreditas.

*Mėnesinis sutarties administravimo mokestis įtraukiamas į kiekvieną įmoką.

Įmokos įskaitymo pavyzdys:

Jeigu mokėjimo atlikimo dieną esate skolingas Bankui 75 EUR vartojimo kredito, 15 EUR palūkanų, 5 EUR delspinigių, 5 EUR mėnesinio sutarties administravimo mokesčio ir sumokėjote Bankui 60 EUR, iš įmokėtos sumos įsiskolinimas bus dengiamas tokiu eiliškumu:

1.      dengiami 5 EUR delspinigių;

2.      dengiami  5 EUR mėnesinio sutarties administravimo mokesčio;

3.      dengiami 15 EUR palūkanų;

4.      dengiami 35 EUR vartojimo kredito.

Kadangi įmokėta 60 EUR suma nepadengė viso įsiskolinimo, įskaičius įmoką, liekate skolingas 40 EUR vartojimo kredito.

Bendra vartojimo kredito suma, kurią turėsite sumokėti – 3 984,00EUR (suteiktas vartojimo kreditas ir taikomos palūkanos, taip pat kitos su vartojimo kreditu susijusios išlaidos).

Jei taikoma:

Reikalaujamas prievolių įvykdymo užtikrinimas: su vartojimo kredito sutartimi susijusio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kurį privalote pateikti, apibūdinimas – nėra.

Vartojimo kredito įmokos nepadengia bendros vartojimo kredito sumos – nėra.

3. Bendra vartojimo kredito kaina

Vartojimo kredito palūkanų norma – 7% fiksuotoji metinė palūkanų norma taikoma visam kredito laikotarpiui. Palūkanos skaičiuojamos laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje faktinis dienų skaičius.

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 12,44%, tai yra bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu. BVKKMN nurodoma siekiant padėti palyginti skirtingus pasiūlymus.

BVKKMN yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 03-245 “Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

BVKKMN apskaičiuojama darant prielaidas, kad:

 • vartojimo kredito sutartis galios sutartyje nurodytą laikotarpį;
 • įsipareigojimai bus vykdomi sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais bei tvarka;

Kredito gavėjas įmokas moka į Kredito davėjo sąskaitą. Su įmokų mokėjimu susiję mokėjimo paslaugų teikėjo mokesčiai į BVKKMN neskaičiuojami.

Pavyzdžiui:

Jei sudaroma 10 000 EUR paskolos sutartis 60 mėn. terminui, tai taikant 12% fiksuotą metinę palūkanų normą, sutarties sudarymo mokestį 1% ir mėnesinį sutarties administravimo mokestį 5 Eur/mėn., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma 13 590,64 EUR, mėnesio įmoka būtų 226,80 Eur, BVKKMN – 14,48% 

Papildomi reikalavimai – ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina:

 • Apdrausti vartojimo kreditą? Ne.
 • Sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį? Taip (klientas turi atsidaryti kredito aptarnavimo sąskaitą Banke).

Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN.

Banko sąskaitos – tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos būtina turėti vieną ar kelias banko sąskaitas:

 • Jei užklausą vartojimo kreditui gauti teiksite internetu, būtina turėti sąskaitą viename iš Lietuvoje registruotų bankų.
 • Tam, kad Bankas galėtų administruoti išmokėtą vartojimo kreditą, turėsite sudaryti einamosios sąskaitos sutartį su Banku.

Išlaidos, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais – pavėluoto mokėjimo atveju teks papildomai mokėti Bankui delspinigius – tai yra įsipareigojimų Bankui vykdymo užtikrinimo priemonė.

Vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigiai bus skaičiuojami, jeigu laiku neįvykdėte prievolės sumokėti Įmoką, Kredito sutarties sudarymo mokestį ar kitą mokestį, kuriam sumokėti yra nustatytas terminas, kai Bankas suteikė Kreditą ar pakeitė Kredito sąlygas,

Pavyzdžiui:

Jei įmoka yra 20 EUR, vėluojate mokėti 3 d,  teks sumokėti 0,03 EUR delspinigių (20,00 x 0,05 % x 3 d.=0,03 EUR)

Įmokų nemokėjimas gali turėti neigiamų pasekmių (pvz., priverstinis turto pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą ateityje.

Kiti mokesčiai

 • Sutarties administravimo mėnesinis mokestis: 7,00 EUR per mėnesį;
 • Sutarties administravimo mėnesinis mokestis mokamas lygiomis dalimis per visą kredito terminą
 • Sutarties sudarymo vienkartinis mokestis, mokamas iki Sutarties sudarymo momento arba atidedant mokėjimą pagal mokėjimų grafiką: 0,00 EUR.
 • Sutarties pakeitimo mokestis- nuo 30 EUR.
4. Kiti svarbūs aspektai

Teisė atsisakyti sutarties – turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties nenurodydamas priežasties:

1.      nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos;

2.     nuo dienos, kurią Jūs gavote vartojimo kredito sutarties nuostatas ir sąlygas bei su sutartimi susijusią informaciją, jeigu ta diena yra vėlesnė už vartojimo kredito sutarties sudarymo dieną.

Siekiant įgyvendinti teisę atsisakyti nuo vartojimo kredito sutarties, privalote ne vėliau kaip per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba faktinio sutarties sąlygų gavimo dienos išsiųsti Kredito davėjui rašytinį pranešimą apie Sutarties atsisakymą ir:

1.      ne vėliau, kaip per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo dienos grąžinti Kredito davėjui vartojimo kredito sumą,

ir

2.     sumokėti visas iki faktinio vartojimo kredito sumos grąžinimo dienos susikaupusias mokėtinas palūkanas.

Jeigu pasinaudojate teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, be jokių papildomų įsipareigojimų nutrūksta ir su vartojimo kredito sutartimi susijusi papildomų paslaugų, kurias teikia vartojimo kredito davėjas arba trečioji šalis pagal jos ir vartojimo kredito davėjo sutartį, teikimo sutartis.

Išankstinis grąžinimas – turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

Norėdami įgyvendinti šią teisę privalote sumokėti Vartojimo kredito likučio arba Vartojimo kredito likučio dalies grąžinimui skirtą įmoką į AB „Mano bankas“ tranzitinę sąskaitą  Nr. LT49 5030 0201 4003 5222. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti – Sutarties Nr.

Dalinio išankstinio grąžinimo atveju Įmokų grafikas bus pakeistas mažinant mėnesio įmokos dydį. Jei pageidaujate, kad išankstinio kredito grąžinimo atveju, grafikas būtų pakeistas trumpinant kredito laikotarpį, turite prieš 2 darbo dienas raštu informuoti Banką.

Mokestis už išankstinį kredito grąžinimą netaikomas.

Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse sistemose – Bankas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

Tokią informaciją galite gauti Banko padalinyje arba internetu.

Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą – pateikęs prašymą, turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei Bankas, gavęs prašymą, nenori sudaryti vartojimo kredito sutarties.

Kredito sutarties projektą galite gauti Banko padalinyje arba svetainėje www.manobankas.lt, www.manopaskola.lt, taip pat kreipiantis į Banką elektroniniu paštu [email protected].

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įpareigoja pagal ikisutartinę informaciją – ši informacija galioja nuo xxxx-xx-xx iki xxxx-xx-xx (14 d. terminas).

Vartojimo kredito sutarties nutraukimas – vartojimo kredito sutartis gali būti nutraukta, jeigu yra šios sąlygos:

1.      Bent viena Jūsų Įmoka pradelsta ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir iš viso vėluojama grąžinti kredito suma viršija 10 procentų visos Vartojimo kredito sumos; arba ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės pavėlavote Įmoką ar jos dalį sumokėti Įmokų grafike nustatyta tvarka;

2.     Jūs esate informuotas apie pradelstą įmoką;

3.     Pradelstos Įmokos ar Įmokų nepadengėte per dvi savaites nuo papildomo Banko rašytinio pranešimo gavimo.

Teisė atsisakyti Vartojimo kredito sutarties apsisprendimo laikotarpiu – turite teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Sutarties per 2 kalendorines dienas nuo lėšų pagal vartojimo kredito sutartį išmokėjimo dienos. Ne vėliau, kaip iki šio laikotarpio pabaigos, privalote Kredito davėjui grąžinti Kredito gavėjui išmokėtą vartojimo kredito sumą. Atsisakius sutarties per apsisprendimo laikotarpį, nebus taikomos jokios palūkanos, kiti mokesčiai, nebus skaičiuojamos jokios išlaidos ar kompensacijos.

Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka – kredito gavėjas, manydamas, jog Bankas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, visų pirma privalo raštu kreiptis su skundu ar pretenzija į Banką ir nurodyti ginčo aplinkybes bei savo reikalavimus. Toks skundas ar pretenzija turi būti pateikta Bankui raštu, vienu iš Sutartyje numatytų dokumentų įteikimo būdų.

Jeigu Banko atsakymas į skundą netenkina arba jeigu nebuvo atsakyta, dėl to paties ginčo dalyko turite teisę kreiptis į Lietuvos banką, kuris taip pat yra kompetentinga priežiūros institucija (esanti Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva, www.lb.lt).

Daugiau apie teisių gynybą informacijos pateikiama internete https://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai.

5. Papildoma informacija

Priežiūros institucija – Lietuvos bankas.

Teisės aktas, kuris taikomas Jūsų ir Banko santykiams iki vartojimo kredito sutarties sudarymo – Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas (Žin., 2011, Nr. 1-1; 2011, Nr. 146-6830)

Nuostata dėl kredito sutarčiai taikomos teisės ir (arba) dėl kompetentingo teismo – Bankas iki kredito sutarties sudarymo su Jumis vadovaujasi Lietuvos Respublikos teise. Jeigu šalys nesusitaria kitaip, ginčas sprendžiamas teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Vartojama kalba – informacija ir sutarties sąlygos bus pateiktos lietuvių kalba. Vartojimo kredito sutarties galiojimo metu vartojimo kredito gavėjo sutikimu ketiname bendrauti lietuvių kalba.

Sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo

Patvirtinu, kad:

 • man yra žinoma, jog nepateikus visos prašomos informacijos, Bankas turi teisę nesuteikti kredito;
 • nesu nemokus (-i), kaip nemokumą apibrėžia Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas, man nėra ir nebuvo iškelta bankroto byla, nesu ir nebuvau pateikęs (-usi) pranešimo kreditoriams apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nesu ir nebuvau pateikęs (-usi) pareiškimo teismui iškelti bankroto bylą;
 • esu informuotas (-a), kad standartinė informacija apie vartojimo kreditą ir/ar kredito limitą po Banko sprendimo priėmimo pateikiama prašymo užpildymo vietoje arba Banko klientų aptarnavimo padalinyje;
 • informacija pateikta Kredito paraiškoje yra teisinga, ir įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Banką apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju Banko paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog Kredito paraiškoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, Bankas turi teisę apie tai informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas;
 • patvirtinu, kad kitų, Kredito paraiškoje nenurodytų, finansinių įsipareigojimų neturiu;
 • su Banko operacijų ir paslaugų įkainiais susipažinau ir su jais sutinku;
 • esu informuotas, kad Kredito paraiška yra negrąžinama ir saugoma Banke.
 • esu informuotas, jog Bankas vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 6 str. 1 d. punktais b – („b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, ar imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį“, ir „c) tvarkytis duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė“ teiks paklausimus ir gaus bei tvarkys mano asmens duomenis, taip pat keisis jais, naudos gautus duomenis tokiais tikslais:
  • Banko finansinių paslaugų teikimas;
  • Sandorių su klientais rizikos vertinimas ir mažinimas;
  • Rinkodaros priemonių klientams pritraukti įgyvendinimas (jeigu duosiu sutikimą);
  • Informacijos apie banko teikiamus produktus esamiems klientams pateikimas;
  • Verslo ir administracinės veiklos vykdymas.
 • esu informuotas, kad Bankas tiek, kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti bei atsižvelgdamas į teikiamo produkto / paslaugos savybes ir susijusias rizikas gali rinkti ir tvarkyti duomenis iš kitų teisėtų šaltinių:
  • Iš kitų finansų įstaigų (pavyzdžiui, kitų Lietuvoje veikiančių bankų);
  • Iš įvairių valstybinių institucijų ir registrų (pavyzdžiui, Lietuvos banko, Finansų ministerijos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Statistikos departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės ligonių kasos, Nacionalinės mokėjimų agentūros, VĮ Registrų centro, VĮ Regitra, teisėsaugos institucijų, kitų registrų bei valstybės institucijų);
  • Iš jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojančių asmenų (pavyzdžiui, UAB Creditinfo Lietuva);
  • Iš juridinių asmenų, kai Jūs esate vienaip ar kitaip su šiais juridiniais asmenimis susijęs (pavyzdžiui, esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis ir pan.).
  • Iš kitų fizinių asmenų (pavyzdžiui, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų duomenis, taip pat bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir kitų asmenų duomenis);
  • Iš įvairių kitų fizinių ar juridinių asmenų, vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus, mums pateiktų dokumentų (pavyzdžiui, informacija turto vertinimo ataskaitose, pažymose ir pan.);
  • Iš savo partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie Banką pasitelkia Jums teikdami paslaugas.

Vykdydami savo veiklą galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

 • Esu informuotas apie savo teisę susipažinti su Banko tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
 • Eesu informuotas apie tai, kad Bankas priimdamas sprendimus dėl vartojimo kredito ar kredito limito suteikimo gali tvarkyti mano duomenis automatiniu būdu, ir kad turiu teisę nesutikti, kad man nebūtų taikomas automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas.
 • Man žinoma, kad įgyvendinamas savo kaip duomenų subjekto teises, galiu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt.
 • Esu informuotas apie tai, kad Bankui nesuteikus finansinės paslaugos mano užpildyta paraiška bus sunaikinama ir mano duomenys nebus saugomi, tačiau mano pasirašyta informavimo apie duomenų tvarkymą forma bus saugoma teisės aktų nustatytą laikotarpį.
 • Esu informuotas apie tai, kad su Banko asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti www.manopaskola.lt arba/ir www.manobankas.lt skiltyje Asmens duomenų apsauga.